Brochure aanvragen
Door verder te gaan op deze site stemt u in met het gebruik van cookies van ons en derde partijen om informatie te verzamelen over uw surfgedrag, om zo de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie klikt u hier.

Privacy voorwaarden


1. Algemeen

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. gebruik maakt van informatie over natuurlijke personen ("personen"). Dit omvat:
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V hecht belang aan privacy, en zal alleen informatie gebruiken aan de hand waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd (“persoonsgegevens”) in overeenstemming met dit beleid. Dit beleid is van toepassing op de website(s) en interacties van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V.

Personen kunnen voor dit beleid contact opnemen met Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V via de Data Protection Officer middels de volgende contactgegevens:
A.J. Moermans, Data Protection Officer,
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V
Bergweidedijk 38
7418 AA Deventer
info@ezvg.nl
Tel: 0570-238283


2. De persoonsgegevens die Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. gebruikt

Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V gebruikt de volgende persoonsgegevens voor de volgende categorieën personen:

Potentiële obligatiehouders en cliënten, obligatiehouder, cliënten en hun vertegenwoordigers;

Websitegebruikers:

Zakelijke contacten met dienstverleners en leveranciers:

Personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek:


3. Het gebruik van persoonsgegevens door Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V.

Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor de volgende doeleinden en op de in onderstaande tabel uiteengezette rechtsgrondslagen gebruikmaken van Persoonsgegevens.

Doeleinden waarvoor Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V persoonsgegevens gebruikt
Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens door Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V

Identiteitscontrole
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan wetgeving.

Direct marketing
Dit omvat het versturen van post en e-mails aan personen op lijsten die worden gehuurd van externe leveranciers. Het omvat ook de follow-up en het toezenden van promotiemateriaal via e-mail, telefoon of per post aan Personen die hebben verzocht om informatiemateriaal.
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan gebruik maken van persoonsgegevens om geregistreerde personen te benaderen voor marketingdoeleinden indien deze personen hiervoor toestemming hebben gegeven.
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan gebruik maken van persoonsgegevens om personen die hebben verzocht om informatiemateriaal en voortdurende inzichten en ontwikkelingen te benaderen voor marketingdoeleinden indien deze personen hiervoor toestemming hebben gegeven.
Daarnaast kan Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V gebruik maken van persoonsgegevens om personen die Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V eerder hebben verzocht om informatiemateriaal te benaderen voor marketingdoeleinden, omdat het in het rechtmatige belang is van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V om haar activiteiten onder de aandacht te brengen van deze geïnteresseerde personen.

Optimalisering van de marketing
Dit omvat het analyseren van bezoeken aan de website van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V en het aantal kliks op de pagina's voor het aanvragen van informatiemateriaal. Het omvat ook het gebruik van cookies om online-advertenties van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V weer te geven aan personen die hier waarschijnlijk belangstelling voor hebben.
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V verzamelt of ontvangt geen persoonsgegevens, met zijn cookies. Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel gebruik maken van cookies indien personen hiervoor toestemming hebben gegeven.

Marktonderzoek
Dit omvat de uitvoering van marktonderzoek om personen te vragen naar hun voorkeuren als het gaat om marketing, beleggen en dienstverlening.
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel gebruik maken van persoonsgegevens indien personen hiervoor toestemming hebben gegeven.

De opslag van gegevensbestanden
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel gebruik maken van persoonsgegevens om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en lokale wetgeving tot uitvoering van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving (“Toepasselijke wetgeving”).
Daarnaast kan Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V voor dit doel gebruik maken van persoonsgegevens nadat de wettelijke bewaartermijn voor gegevensbestanden is verstreken, omdat het in het rechtmatige belang van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V is om gegevens tot hun verjaringstermijn te bewaren, zodat Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V haar wettelijke rechten kan doen gelden en verdedigen.

Uitwisseling van gegevens met regelgevende instanties en wetshandhavers
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel persoonsgegevens gebruiken indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Naleving van de wettelijke verplichtingen van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V
Dit omvat het controleren van persoonsgegevens bij de naleving door Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V van haar zakelijke verplichtingen, met inbegrip van de monitoring van het informatieproces, het toezicht op haar vertegenwoordigers en de uitvoering van haar werkzaamheden.
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel persoonsgegevens gebruiken indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Uitwisseling van gegevens met rechtbanken
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel gebruik maken van persoonsgegevens, omdat het in het rechtmatige belang van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V is om haar wettelijke rechten af te dwingen en te verdedigen.

Opleiden van interne medewerkers
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel gebruik maken van persoonsgegevens, omdat het in het rechtmatige belang van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V is haar medewerkers/vertegenwoordiger op te leiden en te informeren zodat zij de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

Contact opnemen met dienstverleners en leveranciers
Dit omvat contact opnemen met dienstverleners en leveranciers via de contactinformatie van hun bedrijf, met inbegrip van naam, functiebeschrijving, telefoonnummer en e-mailadres.
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel gebruik maken van persoonsgegevens omdat het in haar rechtmatige belang is contact op te nemen met haar dienstverleners en leveranciers.

Voorkomen dat met personen contact wordt opgenomen
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan voor dit doel gebruik maken van persoonsgegevens, omdat het in het rechtmatige belang van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V is dat geen contact wordt opgenomen met personen die hebben verzocht geen contact met hen op te nemen of met wie naar het oordeel van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V geen contact moet worden opgenomen.


Wanneer Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V haar 'rechtmatige belangen' als rechtsgrondslag voor een specifiek doel hanteert, houdt zij bij het gebruik van hun Persoonsgegevens rekening met de rechten en belangen van Personen. Nadere informatie over deze ‘afweging’ kan worden opgevraagd bij de Data Protection Officer van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V

Wanneer personen nalaten persoonsgegevens te verstrekken
Wanneer Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V persoonsgegevens moet verzamelen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, uit hoofde van een contract van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V met een persoon of op verzoek van een persoon alvorens een contract af te sluiten, en deze persoon de gegevens niet verstrekt, moet Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V mogelijk het contract annuleren. Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V zal de Persoon op de hoogte stellen indien dit op enig moment het geval is. Als een persoon die verzoekt om informatiemateriaal en voortdurende inzichten weigert toestemming te geven voor ontvangst, kan Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V deze informatie en inzichten niet verstrekken.


4. Uitwisseling van persoonsgegevens door Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V.

Met wie wisselt Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V gegevens uit?
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V zal persoonsgegevens niet aan externe partijen verkopen of verhuren.
Voor de doeleinden die zijn opgesomd in onderdeel 3 hierboven, kan Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V persoonsgegevens uitwisselen met:


5. Toestemming

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen die Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V toestaan om hun persoonsgegevens te gebruiken op elk gewenst moment contact opnemen met Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V om hun toestemming in te trekken en te weigeren dat hun persoonsgegevens voor deze doeleinden worden gebruikt. Personen kunnen contact opnemen met Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V via de in paragraaf 1 hierboven uiteengezette contactgegevens.
Hierbij dienen personen:
Personen kunnen zich ook afmelden voor directe e-mailmarketing via het online formulier van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V op Mailchimp.


6. De rechten van personen

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen personen rechten uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens die in het bezit zijn van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V.
De wettelijke rechten van personen omvatten toegang tot de persoonsgegevens die Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V verwerkt over de persoon, het recht om deze persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, het recht om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. Wanneer Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V de toestemming heeft verkregen van een persoon voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft de persoon het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de toegestane verwerking voorafgaand aan de intrekking onverlet. Personen hebben ook het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. Wanneer Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebben personen het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook ten behoeve van profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing. Wanneer een persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V de persoonsgegevens van de persoon niet meer voor deze doeleinden verwerken.
Om deze rechten uit te oefenen kunnen personen contact opnemen met Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V via de in paragraaf 1 hierboven uiteengezette contactgegevens. In alle gevallen dienen personen een volledige naam en adres en/of e-mailadres te verstrekken die exact overeenkomen met de oorspronkelijk aan Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere persoon. Personen die niet tevreden zijn met de manier waarop Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V het verzoek afhandelt, kunnen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in hun land van vestiging.


7. Beveiliging

Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V streeft naar de beveiliging van Persoonsgegevens. Om ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, heeft Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V passende fysieke, elektronische en beheerprocedures ingevoerd om verzamelde persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.


8. Cookies

Voor meer informatie over cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatielabel dat wordt aangemaakt en gedownload op een computer van een gebruiker (of een ander apparaat) bij het bezoek van websites die cookies gebruiken. Dankzij cookies kan een website onder meer informatie over de onlineactiviteiten van een gebruiker, de zoekgewoontes van een gebruiker of diens computer (of ander apparaat) opslaan en terugvinden en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop een gebruiker een computer (of ander apparaat) gebruikt, voor het herkennen van gebruikers.
Cookies kunnen worden ingedeeld op basis van door wie ze worden geplaatst:
Cookies kunnen ook worden ingedeeld op basis van hun duur:
Ten slotte kunnen cookies worden ingedeeld op basis van de functie die ze hebben. Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V gebruikt de volgende types first- en third-party cookies:
 1. Functionality Cookies
  Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V gebruikt functionality cookies om bij te houden of een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van andere soorten cookies op zijn computer (of ander apparaat) en, als de gebruiker toestemming heeft verleend, vast te leggen wanneer de toestemming is verkregen. Functionality cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Het toestaan van functionality cookies kan noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van een website.
 2. Personaliseringscookies
  Personaliseringscookies zorgen ervoor dat de website informatie onthoudt die het aanzien of het gedrag van de pagina verandert, zoals bijvoorbeeld de gekozen taal om de pagina te bekijken.
 3. Analytics Cookies
  Analytics cookies analyseren de statistieken van de website en hoe gebruikers de website van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V doorzoeken en stellen Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V in staat het aantal bezoekers van de website te meten en na te gaan hoe gebruikers met de website interageren. Deze informatie wordt gebruikt om de websites van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V en de geboden producten of diensten te verbeteren.
 4. Behavioural Cookies
  Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V biedt advertenties op verschillende websites door gebruik te maken van externe bedrijven. Wanneer een bezoeker een website van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V bezoekt of op een van de advertenties van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V klikt, worden behavioural cookies op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker geplaatst. Dankzij behavioural cookies kan Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V zijn digitale marketing (bijv. banneradvertenties, pagina's met informatiebrochures, e-mailcampaignes, etc.) beheren en optimaliseren. Behavioural cookies kunnen worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken met content die relevanter is voor de interesses van gebruikers. Ze passen de advertenties en de content aan die gebruikers op andere websites zien op basis van hun zoekgewoontes, met inbegrip van hoe gebruikers de website van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V en andere websites gebruiken en hoe gebruikers met internetreclame interageren.
  Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V gebruikt de third-party personalisation, analytics en behavioural cookies die beschikbaar worden gesteld door onderstaande bedrijven, en deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot informatie die door de cookies wordt verzameld. Meer informatie over deze cookies kunt u hier vinden
  • Adform
  • Adobe Analytics
  • Adobe Marketing Cloud ID Service
  • DoubleClick Floodlight
  • Facebook Pixel
  • Google Adwords
  • Google Universal Analytics
  • Ligatus
  • Pingdom
  • Selligent
  • Twitter Ads
  • Tealium

9. Beheren van cookies

Een gebruiker kan cookievoorkeuren voor de website van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V beheren door gebruik te maken van de online tool voor cookievoorkeuren van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V.
Sommige browsers hebben een “Do Not Track” instelling, waarmee gebruikers de websites die ze bezoeken kunnen laten weten dat ze niet gevolgd willen worden. De websites van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V reageren mogelijk niet op dit signaal.


10. Hoelang bewaart Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds gegevens?

Informatie over personen wordt bewaard gedurende vijf jaar vanaf de datum dat de persoon instemde met direct marketing of totdat de persoon eerder om verwijdering van zijn informatie verzoekt. Wanneer een persoon echter instemt met het bewaren van zijn gegevens door het bedrijf om doorlopende informatie en inzichten van het bedrijf te ontvangen, zullen deze gegevens worden bewaard totdat ze zich afmelden, tenzij ze hiertoe niet de gelegenheid hebben gekregen; in dat geval worden deze gegevens gedurende een periode van vijf jaar na de toestemming bewaard. In sommige gevallen kunnen deze algemene bewaarperiodes worden verlengd tot tien jaar voor personen die zich in verder gevorderde besprekingen bevinden met Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V of die regelmatige contacten of bijeenkomsten met Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V hebben gehad, tenzij de persoon eerder om verwijdering van zijn informatie verzoekt. Informatie die wordt verzameld ten behoeve van marktonderzoek zal tot maximaal twee jaar na dit onderzoek worden bewaard, tenzij de persoon eerder om verwijdering van zijn informatie verzoekt. Contactinformatie van leveranciers/dienstverleners en van personen op suppressielijsten (d.w.z. naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) worden voor onbepaalde tijd bewaard.


11. Vragen en klachten

Wanneer personen vragen of klachten hebben over de gegevensbeschermingspraktijken van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V, kunnen ze contact opnemen met Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V via de contactgegevens in onderdeel 1 hierboven. Personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit wanneer ze van mening zijn dat Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V inbreuk heeft gemaakt op gegevensbeschermingsregels. Deze klacht kan in het bijzonder worden ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar de persoon gewoonlijk woont en werkt, of van het land waar de inbreuk naar het oordeel van de persoon heeft plaatsgevonden.


12. Wijzigingen van het privacy- en cookiebeleid

Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V kan persoonsgegevens van tijd tot tijd en voor zover wettelijk toegestaan gebruiken voor nieuwe, onvoorziene toepassingen die niet eerder in dit beleid aan de orde zijn gesteld. Indien zijn beleid inzake persoonsgegevens in de toekomst verandert, zal Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V deze wijzigingen bekendmaken op https://ezvgfonds.nl/privacy-voorwaarden en personen op de hoogte stellen van deze wijzigingen en de mogelijkheid hun toestemming voor nieuwe toepassingen in te trekken.